Menu Close

Priėmimas į mokyklą

TVIRTINTA

Raseinių r. Girkalnio mokyklos

direktoriaus pavaduotojos ugdymui,

atliekančios direktoriaus pareigas

2020 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr.V-57

PRIĖMIMO Į RASEINIŲ R. GIRKALNIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Raseinių r. Girkalnio pagrindinę mokyklą (toliau-Mokyklą) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, priimtų į Mokyklą asmenų paskirstymo į grupes, klases tvarką ir kriterijus, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.   

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-191.

3. Mokykla, komplektuodama klases, vadovaujasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo Aprašu.

4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba Mokyklai nustato mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute patikslina:

4.1. jei iš Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

4.2. jei Mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, mokinių, klasių skaičius mažinamas.

5. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai registruojami Mokyklos prašymų registre vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Asmenys, kurių prašymai nebuvo patenkinti, informuojami raštu, nurodant netenkinimo priežastis. Mokyklos interneto svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą reglamentuojančius teisės aktus).

II  SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR VYKDOMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJAI

6. Asmenys į Mokyklą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

7. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami nuo spalio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas prašymai priimami per visus mokslo metus.

8. Priėmimo į Mokyklą kriterijai:

8.1. į Mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

8.2. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Mokyklą, pritaikant bendrojo ugdymo programas.

9. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į Mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta mokinys ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKMO TVARKA

11. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal mokykloje teikiamas ugdymo programas, mokyklos vadovui pateikia:

11.1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

11.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus); pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus.

12. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

13. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (ankstesnėje mokykloje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą mokykloje, direktoriui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų  – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).

14. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęspradinio išsilavinimo pažymėjimąar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

15 Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi iki pirmosios mokymosi dienos.

16. Mokymo sutartis sudaroma asmeniui naujai atvykus mokytis arba mokiniui, pradėjus mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą nenutraukiama.

17. Mokymo sutartį pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Mokyklos direktorius atsako už Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos bendruomenės narių supažindinimą su šiuo Aprašu.

20. Klausimai, neaptarti šiame Apraše, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Skip to content