Menu Close

Logopedas

Logopedo funkcijos

  • Įvertina mokinio (vaiko) kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
  • Siūlo skirti logopedo pagalbą, mokiniams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedo pagalbą suderina su Raseinių pedagogine psichologine tarnyba.
  • Sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas.
  • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų kalbėjimo sutrikimų šalinimui.
  • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
  • Konsultuoja mokytojus, auklėtojus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių̨ mokinių (vaikų) tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams (vaikams) teikimo klausimais.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
Skip to content