Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė  Edita Šubinienė 

el. paštas edita.subiniene@girkalniopm.lt

Darbo  valandos:

Pirmadienis    8:00 –16.00

Antradienis    8:00 –16.00

Trečiadienis   8:00 –15.30

Ketvirtadienis 8:00 –15.30

Penktadienis   8:00 –15.30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Mokyklos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Mokyklos socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.

 Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

 Mokyklos socialinis pedagogas vadovaujasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.

Pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

Pagalbos teikimo būdai:

1.    konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;

2.    tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;

3.    prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei  asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;

4.    tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

5.    pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos  pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

  Socialinis pedagogas savo veikloje laikosi šių principų:

1. pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;

2. atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;

3. tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;

4. individualumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;

 5. nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;

6. empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;

 7. priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra;

8. konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų.

Skip to content