Menu Close

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jo atitikimą ugdymo programoms;
  • rengia švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, jį suderina su Raseinių  pedagogine psichologine tarnyba.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
  • specialiųjų pratybų metu padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusius pažintinius procesus, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • šviečia bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, formuoja bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
Skip to content