Menu Close

UTA

UTA MOKYTOJAMS

UTA TĖVAMS

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.
Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.
Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.

ATNAUJINIMO TIKSLAS – UŽTIKRINTI AUKŠTESNĘ BENDROJO UGDYMO KOKYBĘ.

 *Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
* Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas

Bendrųjų programų turiniu ugdomos septynios kompetencijos. Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujintose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

Kas keičiasi programose:
 • 7 kompetencijos.
 • Vaiko raidos aprašas.
 • Mokymosi turinys 70 proc. mokymosi laiko. Dėl 30 proc. laiko sprendžia mokytojas.
 • Atsisakyta mokymosi turinio pasikartojimo. Siekiama horizontalios ir vertikalios dermės.
 • Mokymosi turinys atnaujinamas atsižvelgiant į pasaulines bendrųjų programų rengimo tendencijas.
 • Integruojamosios programos integruojamos į turiniu susijusių dalykų bendrąsias programas.
 • Keturi pasiekimų lygių požymiai.

PAŽINIMO KOMPETENCIJA:

 • Dalyko žinios ir gebėjimai
 • Kritinis mąstymas
 • Problemų sprendimas
 • Mokėjimas mokytis

PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA:

 • Pilietinis tapatumas ir pilietinė galia
 • Gyvenimas bendruomenėje kuriant demokratišką visuomenę
 • Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms
 • Valstybės kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje

SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA:

 • Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
 • Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas
 • Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys įvertinant pasekmes
 • Rūpinimasis sveikata

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA:

 • Pranešimo kūrimas
  Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika
 • Pranešimo analizė ir interpretavimas

KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA:

 • Kultūrinis išprusimas
 • Kultūrinė raiška Kultūrinis
 • Sąmoningumas

KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA:

 • Tyrinėjimas
 • Generavimas
 • Kūrimas
  Vertinimas ir refleksija

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA:

 • Skaitmeninis turinys
 • Skaitmeninis komunikavimas
 • Skaitmeninė sauga
 • Problemų sprendimas

Pasiekimų vertinimas ugdymo procese:

 Mokinių pasiekimų lygių požymiai aprašyti išskiriant keturis pasiekimų lygius: slenkstinį, patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį.
Kai mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, jie siejami su pasiekimų lygiais:
 • slenkstinis lygis (I) – 4, patenkinamas
 • lygis (II) – 5–6, pagrindinis lygis (III)
 • – 7–8, aukštesnysis lygis (IV) – 9–10.

MOKYKLŲ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS VEIKLOS TYRIMAS

PATARIMAI KOLEGOMS:

Įdėmiai perskaityti pagrindinius dokumentus:

 • vaiko raidos aprašą,kompetencijų raidos aprašą,
 • Bendrųjų programų įvadą, dalyko bendrąją programą,
  bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas (geriau – OneNote formatu),
 • metodinį leidinį, skirtą xxx mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti.
 • Apgalvoti, kaip bus elgiamasi dėl 30 proc. pamokų.
 • Numatyti tarpdalykinių temų integravimo galimybes.

SVARBŪS DOKUMENTAI, NUORODOS:

KITA NAUDINGA INFORMACIJA:
KOMPETENCIJOS – NESKAIDOMA ĮGYTŲ ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ, GEBĖJIMŲ, VERTYBINIŲ NUOSTATŲ VISUMA.

            

 

 

Skip to content